Onze organisatie

Certificering

Onze organisatie

Baby Friendly Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. Zij ondersteunt zorgorganisaties om een toetsbare zorg te bieden op het gebied van responsief voeden aan cliënten met een kind tot de leeftijd van drie jaar. Zij biedt informatie over het implementatietraject van het BFHI-programma en toetst deze organisaties hierop door middel van certificering, interne audits (na twee jaar) en recertificering (na vier jaar) conform de internationale criteria van het WHO/UNICEF BFHI-programma. De directeur en stafmedewerker zijn in vaste dienst. Het onbezoldigde bestuur ziet toe op het gevoerde beleid en houdt in de gaten dat de dienstverlening niet oneigenlijk wordt beïnvloed. Zij is alert op belangen conflicten in de uitvoering, en ziet toe op de objectiviteit van de oordeelsvorming. De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: